ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.16

Ключові слова:

органи державної влади, державні службовці, посадові особи, виконання судових рішень, суб’єкти виконання рішень

Анотація

З-поміж правових проблем, які зумовлюють неефективність виконавчого провадження в Україні, незважаючи на реформування та суттєве оновлення законодавства й упровадження змішаної системи виконавчого провадження, не останнє місце посіли недосконалість правового врегулювання адміністративно-правового статусу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, неврахування норм законодавства ЄС при розробленні й нормативному закріпленні принципів діяльності таких органів та осіб, установлення майже однакових вимог до адміністративної правосуб’єктності державних і приватних виконавців, закріплення більш суворої відповідальності для державних виконавців як осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, ніж для приватних виконавців тощо. Основним суб’єктом виконання рішень є державні виконавці. Вони мають статус державних службовців, від імені держави виконують функції з примусового виконання рішень публічних органів управління. З метою забезпечення успішного виконання цих завдань докорінного поліпшення потребують не лише форми й методи діяльності державних виконавців, а і якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу зазначених суб’єктів. З’ясовано, що вимог щодо високих особистих і ділових якостей до осіб приватних виконавців законодавець не встановлює, що є суттєвою прогалиною сучасного законодавства. Запровадження інституту приватного виконавця в Україні пройшло тривалий шлях, аргументи, що обґрунтовують компетентність державних виконавців порівняно з приватними виконавцями є встановленими відповідно до вимог законодавства, однак проблемні аспекти є відкритими й потребують удосконалення. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус і діяльність органів та осіб, уповноважених на виконання судових рішень, вимагають поступового перегляду законодавчої бази для визначення регуляторних і наглядових функцій держави. Загальними вимогами, яка висуваються до особи як державного, так і приватного виконавця, є громадянство України; вища юридична освіта за ступенем «магістр»; здатність за своїми особистими й діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця.

Посилання

Авторгов А.М. Адміністративно-правовий статус державного виконавця : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2008. 19 с.

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 № 1403-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542.

Коломоець Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Якімов О.Ю., Овсянко Д.М. Адміністративне право : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 539 с.

Виконавча влада і адміністративне право / за загальною редакцією В.Б. Авер’янова. Київ : Видавничий дім «Ін-Ю-ре», 2002. 668 с.

Про виконавче провадження : Закон України від 24.03.1998 № 202/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542.

Інструкція з організації примусового виконання рішень : Наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5. Офіційний вісник України. 2012. № 27. С. 23. Ст. 1018.

Типове положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі : Наказ Мін’юсту України від 20.04.2016 № 1183/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0617-16/paran9#n9.

Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України від 05.06.2012 № 4901-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 17. Ст. 158.

Правові аспекти громадянства в Україні / О.Г. Колб, В.А. Ходирєв, І.Я. Бондар та ін. Луцьк, 2000. 105 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Спеціальні вимоги до рівня професійної компетентності державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби : Наказ Міністерства юстиції України від 21.10.2016 № 3005/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1444-16/paran4#n4.

Самілік Л.О., Розмаїта В.В. Впровадження інституту приватного виконавця в Україні: позитивні та негативні аспекти. Право і суспільство. 2017. № 2. Ч. 2. С. 72–77.

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web1.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА