АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.8

Ключові слова:

адміністративна процедура, процедурні дії, організаційне забезпечення, суд, управлінська діяльність

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що взяття Україною курсу на євроінтеграцію, становлення її як демократичної та правової держави є важливою передумовою забезпечення публічного адміністрування, в основу якого покладено правове закріплення відповідних адміністративних процедур. У правовому полі адміністративні процедури спрямовані на досягнення юридичних результатів, що знаходять своє відображення в нормах чинного законодавства. Адміністративні процедури притаманні суб’єктам владних повноважень, що діють відповідно до визначеного порядку дії (процедури) на підставі й у межах повноважень та у спосіб, що встановлені конституційними нормами. Стаття 40 Конституції України визначає, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Зроблено висновок, що адміністративним процедурам організаційного забезпечення діяльності господарського суду притаманні наступні ознаки: 1) мають правову основу; 2) Державна судова адміністрація України є обов’язковим учасником адміністративних процедур організаційного забезпечення діяльності господарського суду; 3) адміністративні процедури складаються з певних виражених етапів, необхідних для їх здійснення; 4) мають кінцевий результат – настання юридичних наслідків, що досягається шляхом прийняття індивідуальних та загальних нормативно-правових актів, направлених на врегулювання відносин позапроцесуальної діяльності суду; 5) послідовне, нормативно визначене виконання адміністративних процедур забезпечує найбільш ефективний порядок здійснення організаційної діяльності суду з дотримання та віконам прав та обов’язків учасників цих адміністративних відносин; 6) порушення процедури виконання адміністративних процедур спричинює настання небажаних юридичних наслідків.

Посилання

Конституція України : станом на 1 вересня 2016 р. : відп. офіц. тексту. Харків : Право, 2016. 82 с.

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко, С. Стеценко та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Закаленко О.В., Козачук Д.А., Осадчий А.Ю. Адміністративні процедури : навч.-метод. посіб. (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання). Одеса : Фенікс, 2019. 48 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12117.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI ; станом на 24 жовтня 2020 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text.

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної судової адміністрації України : наказ Державної судової адміністрації України від 24 травня 2021 р. № 173. Судова влада України. URL: https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/POLOGENA_N_173_21.pdf

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII; станом на 16 липня 2020 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Борко А.Л. Контроль і нагляд у судовій системі України за діяльністю судів. Митна справа. 2013. № 6(90), ч. 2, кн. 2. С. 331–337.

Про затвердження Типового положення про апарат суду : наказ Державної судової адміністрації України від 8 лютого 2019 р. № 131. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0131750-19#Text.

Про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України : рішення Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 р. № 141/0/15-19. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr141910-19#Text

Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21 грудня 2016 р. № 1798-VIII ; станом на 10 червня 2021 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#n13.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII ; станом на 16 червня 2021 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

Бахрах Д.Н. Административное право России : учебник для вузов. Москва : Норма, 2000. 640 с.

Тимчасовий Регламент надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, кримінального провадження : наказ Державної судової адміністрації України від 7 листопада 2016 р. № 227. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0227750-16#Text.

Про затвердження Типових посадових інструкціях працівників апарату місцевого загального суду : наказ Державної судової адміністрації України від 20 липня 2005 р. № 86. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0086750-05#Text.

Про затвердження типових посадових інструкцій керівника апарату апеляційного суду, керівника апарату місцевого суду : наказ Державної судової адміністрації України від 13 січня 2021 р. № 9. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0009750-21#Text.

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців : постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 ; станом на 1 вересня 2016 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-%D0%BF#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА