СТРАХОВИЙ РИНОК ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.3

Ключові слова:

небанківська фінансова установа, страхування, страховий ринок, страхова компанія

Анотація

Страховий ринок – це система економічних відносин щодо купівлі-продажу специфічного товару – страхового покриття внаслідок настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством. В усіх економічно розвинутих країнах страхова діяльність є однією з найважливіших галузей, що забезпечує дієвий захист соціальних і майнових інтересів фізичних та юридичних осіб від різноманітних ризиків, підтримання стабільності суспільства та економічної безпеки держави. Крім того, страхування є важливим фінансовим інструментом регулювання національної економіки та потужним засобом акумулювання коштів для їх подальшого інвестування в економіку. Світовий досвід переконливо доводить, що досконала система страхового захисту є основою забезпечення більш високого рівня стабільності економічного відтворювального процесу, досягнення соціальної злагоди, гарантом високого рівня життя населення. Створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців, держави, підтримання соціальної стабільності суспільства є неможливим без ефективного функціонування ринку страхових послуг. Держава, виходячи з економічної та соціальної ситуації, регулює розвиток страхового ринку країни. Проблема державного регулювання інституту страхування й участь у ньому небанківського сектору економіки є однією з найбільш актуальних у теорії та практиці сучасного вітчизняного страхування. Важливість її дослідження пов’язана з тим, що ця система ще остаточно не сформувалася, адже змінюється стан самого страхового ринку, постійно вдосконалюється нормативна база страхування, зазнає змін діяльність органів державного регулювання й небанківських фінансових установ. Нестійкість системи страхового ринку викликана внутрішніми факторами та є наслідком макроекономічних процесів. Варто констатувати, що ключовою проблемою в здійсненні регулювання ринку фінансових послуг є недостатня координація дій між фінансовими регуляторами, що в процесі наглядової діяльності відображається в неузгодженості дій під час ухвалення нормативно-правових актів, а також під час недостатньої координації дій в умовах системних фінансових криз, недостатнього обміну інформацією та невідпрацьованості механізмів взаємодії під час нагляду за діяльністю фінансових конгломератів чи пов’язаних осіб. Вагоме значення також має подальша інтеграція України у світові структури, що визначають міжнародну політику в галузі регулювання фінансових послуг.

Посилання

Пацурія Н.Б. Войцеховська І.М., Головачова А.С. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. 256 с.

Андрущенко Л.В. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2008. 220 с.

Страхування: підручник / кер. авт. кол. С.С. Осадець. Вид. 3-ге, перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2012. 599 с.

Журавка О.С., Бухтіарова А.Г., Пахненко О.М. Страхування: навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с.

Чайкін І.Б. Правове регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право». Харків, 2007. 20 с.

Пацурія Н.Б. Страхове право України : навчальний посібник. Київ, 2006. 176 с.

Про страхування : Закон від 7 берез. 1996 р. № 85/96-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text

Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку / С.О. Булгакова, А.В. Василенко, Л.І. Василенко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ, 2007. 459 с.

Яворська Т.В. Страхові послуги : навчальний посібник. Львів, 2008. 250 с.

Нагайчук Н.Г., Гончаренко О.О. Фінанси страхових компаній : навчальний посібник. Київ : УБСНБУ, 2010. 585 с.

Бондар О.В., Залєтов О.М., Фурсевич П.В. Обов’язкове страхування. Київ : BeeZone, 2005. 496 с.

Парнюк В. Про деякі актуальні питання розвитку страхування в Україні. Економіка України. 2009. № 8. С. 10–15.

Гвозденко А.А. Основы страхования: учебник. Москва : Финансы и статистика, 2000. 304 с.

Мних М.В. Страхування в Україні в умовах економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 4. С. 34–35.

Фурман В.М. Страхування та його роль в соціально-економічних процесах. Фінанси України. 2005. № 8. С. 145–149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА