НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Лілія Юріївна Тімофєєва

Ключові слова:

мораль та моральність, громадський порядок, жорстоке поводження з тваринами, євроінтеграція.

Анотація

23 червня 2022 р. Європейська рада оголосила висновок щодо статусу кандидата для України. Реалізація Угоди про асоціацію та можливість збереження статусу кандидата ЄС вимагає змін у законодавстві України, зокрема в кримінальному. Як ніколи постає проблематика забезпечення порядку та моральності за допомогою кримінально-правових засобів. Окремі аспекти цієї проблематики розкрито в роботах учених та науковців. Водночас розвиток суспільних правовідносин, євроінтеграційні процеси та нові виклики, перед якими постала Україна, залишають її актуальною. Євроінтеграційний напрям вимагає оптимізації. Мораль та моральність є фундаментом побудови держави. Зокрема, у цивілізованій країні мають виховуватись повага до тварин, належне до них ставлення та утримання, повага до померлих, до культурних цінностей, традицій. Слушними є зміни до КК України, зокрема внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» від 15 липня 2021 року № 1684-IX. Закон спрямований на приведення законодавства України у відповідність до Директив Європейського Союзу, що регламентують гуманне ставлення до низки сільськогосподарських тварин, захист тварин, які використовують для експериментів та інших наукових цілей. Зловживання, байдужість та ігнорування особливо цих правопорушень розбещує. Так само розбещує невизначеність норм, розмитість та оцінність, зокрема в частині виняткового цинізму та особливої зухвалості хуліганства, яким охоплюються майже всі, якщо не всі склади; оцінність порнографічних творів та творів, які пропагують культ насильства. Кримінальне законодавство має бути оптимізовано та сформульовано більш визначеними термінами.

Посилання

Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. URL: https://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A276%3A0033%3A0079%3Aen%3APDF

Директива Ради 98/58/ЄС стосовно захисту тварин, що утримуються для сільськогосподарських потреб від 20 липня 1998 року URL: https://ciwf.in.ua/wp-content/uploads/2015/03/ direktivu.pdf

Директива 91/628/ЄС, узгоджена з Директивою 95/29/ЄС захист тварин під час перевезення (транспортування). URL: https://ciwf.in.ua/wp-content/uploads/2015/06/directiva_ transport.pdf

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами : Закон України від 20 червня 2022 р. № 2319-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2319-IX#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції) від 18 лютого 2021 року № 1256-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1256-20#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу : Закон України від 15 липня 2021 року № 1684-IX URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1684-20#n42

Дудоров О., Письменський Є., Данилевський А. Порушення правил утримання тварин: кримінально-правовий аспект проблеми. Юридичний вісник України. 2010. № 20 (776). С. 6–7.

Калмиков Д. О., Данилевський А. О. Кримінальна та адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: монографія; МВС України, Луган.держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 616 с.

Кучанська Л. С. Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2007. 20 с.

Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі : монографія. Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. 904 с.

Ландіна А. В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2005. 227 с.

Письменський Є.О. Кримінальні правопорушення проти моральності: порівняльно- правова характеристика законодавства України та країн Балтії. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Д. Галицького: Журнал. Серія Право, 2021. Вип. 12 (24). С. 198–208. DOI:10.33098/2078-6670.2021.12.24.198-208

Репецький С. П. Суспільна моральність як об’єкт кримінально-правової охорони : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2010. 20 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) ст. 368-2 Кримінального кодексу України. Справа № 1-135/2018(5846/17) від 26 лютого 2019 р. № 1-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України № 1678-VII від 16.09.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13