ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ (ПРИНЦИП) ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Вячеслав Феодосійович Пузирний

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.20

Ключові слова:

європейські стандарти, принцип ефективного правового захисту, адміністративне судочинство.

Анотація

У статті проаналізовано найбільш актуальні аспекти європейського стандарту (принципу) ефективного правового захисту у сфері адміністративного судочинства. Зазначено, що цей принцип встановлює найважливіші закономірності процесу вирішення правових спорів у сфері публічно-правових відносин. Зазначено, що для формування адміністративної юстиції в Україні взято за основу дієві правові системи розвинутих європейських країн. Європейські стандарти у сфері адміністративного судочинства визначено як правила, принципи, критерії, рекомендації, що містяться в різних за своєю природою актах у сфері правосуддя. Доведено, що принцип ефективного правового захисту є складником стандартів адміністративного судочинства, оскільки призначений для забезпечення та підвищення прав і свобод під час вирішення спорів із суб’єктами публічного управління. зауважено, що принцип ефективного правового захисту знайшов своє відображення в Договорі про Європейський Союз 1992 року, Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 року, Європейській конвенції про захист прав людини й основних свобод 1950 року, а також у практиці Європейського суду з прав людини. З’ясовано, що стандарт (принцип) ефективного правового захисту передбачає: можливість вживання превентивних заходів, рішень, що дозволили б запобігти потенційній шкоді адміністративними діями; повноваження владного припису на вчинення адміністративних дій та ухвалення рішень; можливість недопущення ухвалення рішень і вчинення адміністративних дій, зокрема у разі наявності в адміністрації обмеженого адміністративного розсуду, коли є підстави вважати, що адміністрація діяла з перевищенням своїх повноважень. Зроблено висновок про те, що європейський стандарт ефективного правового захисту у сфері адміністративного судочинства розуміється як один з основних принципів судового перегляду адміністративних актів у країнах Європи. Зазначено, що саме цей стандарт покликаний гарантувати наділення суду повноваженнями вжити необхідних заходів для виправлення ситуації, щоб вона відповідала законодавству. Автором доведено, що подальша реформа адміністративної юстиції в Україні неможлива без урахування досвіду країн Європейського Союзу, зокрема й у сфері реалізації принципу ефективного правового захисту.

Посилання

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2015 року № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, 37. Ст. 446.

Vučetić D. Serbian judicial review of administrative acts and European standards for administration disputes. Law and Politics. 2005. Vol. 3. № 1. Pр. 73–90.

Administrative justice in Europe. Report for Spain. URL: https://www.aca-europe.eu/en/ eurtour/i/countries/spain/spain_en.pdf (дата звернення 04.09.2022).

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl 1, S. 17). URL: https://www. gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html (дата звернення 04.09.2022).

Пастернак В. М. Європейські стандарти адміністративного судочинства. Право і суспільство. 2017. № 2. С. 106-112.

Про стандартизацію : Закон України 5 червня 2014 року № 1315-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 31. Ст. 1058.

Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 року. URL: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT (дата звернення 04.09.2022).

The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European Perspective Routledge // London: Routledge. 2016. 416 p. 9. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 04.09.2022).

Справа Джонстона та інших 1986 року (№ 6/1985/92/139). Case of Johnston and Others. URL: http://www2.womenslinkworldwide.org/ wlw/admin/fileFS.php?table=decisiones_ documentos&field=es_ archivo&id=185 (дата звернення 04.09.2022).

Справа «Стенлі Адамс проти Комісії» (№ 145/83). Adams St. G. Commission of the European Communities. URL: http://curia.europa. eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30 dc476ded761fl4400f8ca7 (дата звернення 04.09.2022).

Капля О. М. Реалізація принципу ефективного захисту праві і свобод особи в адміністративному судочинстві країн Європейського Союзу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2017. № 26. С. 27–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13