ЩОДО ПИТАННЯ НАБЛИЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Автор(и)

  • Віталій Станіславович Постригань

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.19

Ключові слова:

інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, захист автор- ських прав, Директива, Європейський Союз, Європейський Парламент.

Анотація

У нормах Конституції України як Основного Закону держави закладено засади правового регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, зокрема відносин у сфері авторського права та суміжних прав. Конституція України гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, установленими законом. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Наразі, на жаль, як національне законодавство, так і міжнародно-правові акти, не містять норм, які дають чітке визначення об’єкту авторського права або суміжних прав. Проте в системі чинних нормативно-правових актів змістовно виокремлено перелік таких об’єктів, ба більше, висунуті певні вимоги щодо результатів інтелектуальної та творчої діяльності. Одним із питань, що має практичний інтерес і пов’язане із загальною доктриною захисту авторських та суміжних прав, є визначення їх організаційно-правової форми. Охорона інтересів авторів у суспільстві, їх права у зв’язку з використанням їхніх творів, забезпечення найсприятливіших умов взаємодії між автором і користувачами, особливо за кордоном, найкращим чином можуть бути досягнуті через спеціалізовані організації, створені для того чи того виду управління авторськими правами. Такі організації є, як правило, некомерційними. Усі зібрані ними кошти розподіляють між авторами та використовують в інтересах авторів за відрахуванням витрат на створення і функціонування такої організації.

Посилання

Андрощук Г. О., Роботягова Л. І. Розвиток глобальної міжнародної системи правової охорони інтелектуальної власності. URL: http://ekmair. ukma.edu.ua/bitstream/ handle/123456789/15673/Androshchuk_Rozvytok_hloba lnoi _mizhnarodnoi_systemy. pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України, від 15 травня 2018 року No 2415-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19.

Директива 2014/26 / EU Про колективне управління авторськими і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для онлайн-використання на внутрішньому ринку : Міжнародний документ, від 26 лютого 2014 р. URL: https://zakon.rada. gov. ua/laws/ show/ 984_002-14.

Костів О. З. Проблемні аспекти функціонування організацій колективного управління в Україні. Наукові записки. серія право. 2020. № 8. Спецвипуск. С. 36–40.

Костів О. З. Правове регулювання відносин колективного управління майновими авторськими та суміжними правами : дис. … докт. філос. за спец. 081 – Право. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2021. 227 с.

Директива 2001/84/ЄС про право слідування на користь оригінального твору мистецтва: Міжнародний документ, від 27 вересня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_004-01.

Директива 93/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції : Міжнародний документ, від 27 вересня 1993 р URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/994_433.

Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про правовий захист баз даних : Міжнародний документ, від 11 березня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_241.

Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві : Міжнародний документ, від 22 травня 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01.

Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва : Міжнародний документ, від 27 вересня 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 984_004-01.

Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про захист прав інтелектуальної власності : Міжнародний документ від 29 квітня 2004 р. URL: https:// https://base. garant.ru/70161762.

Директиви 2006/115/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про право на надання в прокат і право на надання в позичку та про деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності : Міжнародний документ, від 12 грудня 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_003-06.

Директива 2009/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про правову охорону комп’ютерних програм : Міжнародний документ, від 23 квітня 2009 р. URL: https: https://ips. ligazakon.net/document/EU090055.

Директива 2012/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради Про певні дозвільні способи використання сирітських творів: Міжнародний документ, від 25 жовтня 2012 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984_027-12.

Директива Європейського парламенту та Ради № 2014/26/ЄC Про колективне управління авторським та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн-використання на внутрішньому ринку : Міжнародний доку- мент, від 26.02.2014 р URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/984_002-14.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів : Міжнародний документ, від 24.07.1971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_051.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право : Міжнародний документ від 20 грудня 1996 року. URL: https:// zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_770.

Договір ВОІВ про виконання і фонограми : Міжнародний документ від 20 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769.

Капіца Ю. М., Ступак С. К., Жувака О. В. Авторське право і суміжні права в Європі : монографія. Київ : Логос, 2012. 396 с.

Піхурець О. В., Литвин С. Й. Розвиток правового регулювання відносин, пов’язаних із використанням «сирітських творів» в Україні та країнах Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : ПРАВО. 2017. Випуск 44. Том 1. С. 81–86.

Стройко І. А. Новели правового регулювання колективного управління майновими правами правовласників у сфері суміжних прав в Україні. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 196–200.

Якубівський І. Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : дисертація … д. ю. н., 12.00.03. Львів, 2019. 520 с.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Міжнародний документ № 984-011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13