РОЗВИТОК ОКРЕМИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА ІНШИХ ВИДАХ СУДОЧИНСТВА

Автор(и)

  • Юлія Олександрівна Ланцедова

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.2

Ключові слова:

«концепція плодів отруйного дерева», установлення об’єктивної істини по справі, співвідношення допустимості доказів та відповідальності за порушення порядку отримання такого роду відомостей.

Анотація

У контексті розвитку окремих євроінтеграційних процесів обґрунтовано, що міжнародна «концепція плодів отруйного дерева» свідчить про непрофесіоналізм та/або корумпованість суддів, а також порушує базисні принципи права у частині рівного захисту правового статусу всіх учасників кримінального судочинства та необхідності встановлення по кожній справі об’єктивної істини, оскільки суттєве порушення порядку досудового розслідування, установленого КПК України, яке може розглядатися як підстава для визнання певних відомостей неприпустимими як докази у конкретній справі тільки тоді, коли виникають сумніви (у процесі узагальнювальної оцінки, зокрема шляхом перевірки) щодо достовірності відомостей, отриманих у процесі досудового розслідування та судового слідства. Викладене і результати розгляду Європейським судом із прав людини справи «Праді проти Німеччини» дозволили дійти таких висновків: 1. Допустимість доказів фактично є не базисною основною юридичною властивістю таких відомостей, а власне результатом їх узагальнювальної оцінки, зокрема шляхом перевірки. 2. Саме по собі формальне порушення порядку отримання доказів, передбаченого певною нормою Кримінального процесуального кодексу України, має за відсутності обставин, що виключають вину особи або антисоціальність діяння, тягнути за собою лише за відповідний вид та ступеня суворості юридичну відповідальність винної особи. 3. Будь-які порушення порядку отримання доказів не є підставою для визнання відповідних відомостей недопустимими доказами, якщо допущені порушення не призвели до втрати цими відомостями належного рівня якості їх значущості та/або достовірності та/або доброякісності, сукупність яких узгоджена і достатня для формування в головного суб’єкта кримінального судочинства внутрішнього переконання у встановленні за допомогою власне узгодженої та достатньої сукупності значущих, достовірних і доброякісних доказів власне об’єктивної істини та необхідності винесення лише на основі такої істини певного проміжного та, тим більше, остаточного процесуального рішення по кримінальній справі.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 16 вересня 2014 р. Zakon.rada.gov.ua: вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984_011#Text

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинки, от 1 августа 1975 г. Zakon.rada.gov.ua: вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_055#Text

Парижская хартия для новой Европы: итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Париж, от 21 ноября 1990 г. Zakon.rada.gov.ua: вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_058#Text

Загальна декларація прав людини (укр/рос) від 10 грудня 1948 р. Zakon.rada.gov.ua: вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. Zakon.rada.gov.ua: вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Верховенство права. Доповідь Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії), Венеція, від 26 березня 2011 р. URL: https://www.venice.coe.int/ webformsdocuments/default.aspx?pdffile=CDL- AD(2011) 003rev-ukr

Концепція судово-правової реформи в Україні. Затв. постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. № 2296-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30, ст. 426. Zakon.rada.gov.ua: вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2296-12#Text

Напрацювання проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (Association4U). 04/02/2020 18:07. Євроінтеграційний портал: веб-сайт. URL: https:// eu-ua.kmu.gov.ua/infografika/napracyuvannya-proektu-yes-pidtrymka-vprovadzhennya-ugodypro- asociaciyu-mizh-ukrayinoyu

Кириченко О.А., Ланцедова Ю.О., Тунтула О.С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О., 2021. 95 с. URL: https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37

Кириченко О.А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О.А., 2022. 2-ге вид. 1012 с.

Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України : теоретико-правові і практичні основи : дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09; Нац. ун-т «Одеськ. юрид. ак.». Одеса, 2020. 530 с.

Панова А.В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 226 с.

Ухвала Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 10 вересня 2013 р. : справа № 279/5103/13-к, провадження № 1-кп/279/187/13, реєстрац. № 33381564 Єдиний державний реєстр судових рішень : вебсайт. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/33381564

Вирок Новомиргородського районного суду Кіровоградської області від 9 вересня 2014 р. : справа № 395/414/14-к, провадження № 1-кп/395/41/2014, реєстрац. № 40503136. Єдиний державний реєстр судових рішень : вебсайт. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/40503136

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі В.В. Щепоткіної, Л.Ю. Кишакевича та В.І. Остапука по справі № 349/1487/14-к по обвинуваченню по ч. 3 ст. 368 КК України. URL: https://verdictum.ligazakon.net/ document/80115441?utm_=

Case of Prade v. Germany. Application no. 7215/10. Справа «Праде проти Німеччини» : Judgment European Court of Human Rights, 3 March 2016, final 03/06/2016. European Court of Human Rights : official site. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13